23 lutego 2017

Wygraj bon na zaproszenia i dodatki papierowe


Zapraszamy do udziału w konkursie, który organizujemy wspólnie z firmą Galeria-Ach.

Zobacz post konkursowy na naszym profilu na Facebooku.

Napisz, czym należy się kierować, wybierając świadków i uzasadnij swoją odpowiedź.

Najciekawsze komentarze nagrodzimy bonami na zaproszenia i dodatki papierowe do wykorzystania na www.ekozaproszenia.com.pl.

Szczegóły konkursu podajemy w regulaminie.

 

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj bon do Galeria-Ach”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1.   Organizatorem konkursu „Wygraj bon do Galeria-Ach” (dalej konkurs) jest Galeria-Ach Agata Chmaj, Kamionka 21 13-100 Nidzica NIP 118-166-52-86, REGON 015311553 , zwana dalej „Organizatorem”
 2.   Konkurs rozpoczyna się dnia 24.02.2017r i trwa do dnia 27.02.2017r do godziny 23:59:59
 3.   Informacje na temat konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej, serwisu www.wedding.pl
 4.   Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, których odpowiedzi na pytanie konkursowe zostaną uznane za najciekawsze, przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.

 

UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. Uczestnikiem konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonkowie, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
 2.    W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3.  Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) – Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

 

ZASADY KONKURSU

 

 1.     Aby zgłoszenie w Konkursie było poprawne, uczestnik powinien odpowiedzieć w komentarzu pod postem konkursowym na pytanie “czym należy się kierować, wybierając świadków?”
 1.      Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
 2.  Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust 1 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.
 3.   Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.
 4.   Organizator zastrzega sobie także prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika i usunięcia komentarza pod postem konkursowym, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.

 

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

 

 1.    Wybór zwycięzców Konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora do dnia 03.03.2017 do godziny 23:59:59. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
 2. a)   nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu
 3. b)   wyłonienie zwycięzców Konkursu
 4. c)   stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem
 5. d)   rozpatrywanie reklamacji Uczestników
 6. Komisja Konkursowa, wyłoni spośród nadesłanych komentarzy dwa, jej zdaniem, najlepsze komentarze. Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziomem nadesłanych treści przez Uczestnika, mając na uwadze pomysłowość oraz oryginalność.
 7.  Dane zwycięzców (imiona i nazwiska) zostaną opublikowane Facebooku portaltu www.wedding.pl w terminie do 3 dni roboczych od daty wyboru zwycięzców.

 

NAGRODY

 

 1.   Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator
 2.   Nagrodami dla laureatów są bony na zaproszenia i dodatki papierowe do wykorzystania na www.ekozaproszenia.com.pl. Nagrodę należy zrealizować do dnia 31.03.2017, przez co rozumie się kontakt za pośrednictwem e-mail galeriaach@wp.pl i podanie ilości oraz rodzaju wybranych nagród w ramach wygranego bonu.
 3.   W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebranie przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w niniejszym regulaminie, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyłonionego przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
 4.   Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 5.   Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 6.   Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na jego koszt, za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
 7.   Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakikolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe i teleadresowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

 

DANE OSOBOWE

 

 1.  Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowy jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926  z póź. zm.). Administratorem danych osobowych jest – rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych –  Organizator Madeline-Wedding Shoes Magdalena Babuszka ul. Obywatelska 7/192 02-409 Warszawa, NIP: PL4970013956 REGON: 363890544

   Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu przesyłając swoje zgłoszenie i akceptując Regulamin Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przekazanych Organizatorowi, wyłącznie dla celów Konkursu.

 1.  Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
 2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

 

REKLAMACJE

 

 1.   Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.
 2.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Madeline-Wedding Shoes Magdalena Babuszka ul. Obywatelska 7/192 02-409 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja Konkursu –Wygraj bon do Galeria-Ach” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika Konkursu, datę oraz treść roszczenia.
 3.  Wszelkie reklamacje są rozpatrywane przez Komisję tworzoną przez Organizatora, w terminie nie dłuższym niż 7 dni id daty otrzymania reklamacji (włączając w to powiadomienie Uczestnika Konkursu o rozpatrzeniu reklamacji) przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5.     Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1.      Uczestnicy Konkursu zobowiązane są do przestrzegania poniższych zasad:
 2. a)      stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach
 3. b)    niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych
 4.  Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działa sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji Uczestników lub zwycięzcy, wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.
 5.  Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
Adrianna Fliszewska
Adrianna Fliszewska