• Usługodawcy
 • Zlecenia ślubne
 • Suknie ślubne
 • Organizer

  Wirtualny Organizer Ślubny

  Całkowicie bezpłatny i zawsze przy Tobie!

  Zarejestruj się
 • Blog Lovestory

Regulamin Portalu Wedding.pl

I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", jako integralna część łączącej strony Umowy (zwana dalej "Umową") o świadczenie usług portalu wedding.pl, zwanego dalej "Serwisem", określa zasady dostępu do treści Serwisu oraz korzystania z Serwisu udostępniającego następujące usługi: (I) prezentacja katalogu sukien ślubnych,
  (II) prezentacja katalogu usług związanych z organizacją ślubu i przyjęcia weselnego,
  (III) prezentacja katalogu podmiotów świadczących usługi związanych z organizacją ślubu i przyjęcia weselnego,
  (IV) prezentacja ofert związanych z organizacją ślubu i przyjęcia weselnego,
  (V) prezentacja inspiracji związanych organizacją ślubu i przyjęcia weselnego,
  (VI) zapewnienie dostępu do informacji na temat Usługodawcy oraz prowadzonej przez niego aktywności, w tym poprzez możliwość zapisu i otrzymywania biuletynu informacyjnego oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników Serwisu, dalej łącznie jako „Usługi”.
 • 1.2. Serwis działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016 („RODO”) i innych właściwych przepisów prawa.
 • 1.3. Usługodawca - Wedding.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-491) przy ul. Marii Konopnickiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442180, posiadająca nr NIP: 8513166767 REGON: 321313733,
 • 1.4. Usługobiorca - osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne Konto w Serwisie, do którego dokonując dobrowolnej rejestracji otrzymała dostęp jako rodzaj konta "panna młoda" lub jako rodzaj "konto firmowe"; Usługobiorcą jest także każdy inny podmiot korzystający z Serwisu, pod warunkiem założenia Konta.
 • 1.5. Konto - obszar Serwisu skonfigurowany i udostępniony dla Usługobiorcy, dostępny pod indywidualnym adresem internetowym za pośrednictwem dedykowanego linka udostępnianego przez Usługodawcę po zalogowaniu.
 • 1.6. Dla rodzaju konta "panna młoda" serwis jest całkowicie bezpłatny.
 • 1.7. Usługobiorcami zakładającymi „Konto firmowe” mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • 1.9. Korzystając Serwisu Usługobiorca oświadcza, że zna postanowienia niniejszego Regulaminu oraz godzi się na jego postanowienia z zastrzeżeniem pkt 1.10.
 • 1.10. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego ma możliwość indywidualnej negocjacji postanowień Regulaminu.

II. ZAKŁADANIE KONTA

 • 2.1. W celu założenia Konta należy podać dane wymagane przez Usługodawcę. Podanie danych jest niezbędne do założenia Konta, jednocześnie zakres danych podawanych przy jego zakładaniu spełnia zasadę minimalizacji określoną w art. 5 ust. 1 lit. C RODO.
 • 2.2. Założenie Konta jest procesem technicznym, który prowadzi do zawarcia Umowy.
 • 2.3. Jedna osoba może mieć wyłącznie jedno Konto w Serwisie. Nie jest dozwolone zakładanie kilku Kont w Serwisie dla tego samego Usługobiorcy, w szczególności dotyczy to sytuacji:
  • 2.3.1. zakładaniu kilku „Kont firmowych” dla jednego Usługobiorcy, który prowadzi działalność w kilku lokalizacjach lub kilka rodzajów działalności,
  • 2.3.2. zakładaniu Kont przez osoby, których udział w Serwisie został wykluczony w związku ze złamaniem Regulaminu lub naruszeniem prawa.
 • 2.4. Osoba zakładająca w Serwisie „Konto firmowe” oświadcza, że dysponuje upoważnieniem bądź zgodą do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, dla której tworzy to Konto. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna, dla której tworzonej jest „Konto firmowe” oświadcza, że Konto to jest tworzone za jej wiedzą i zgodą, a także że przyjmuje wszelkie operacje na Koncie jako działania własne.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 • 3.1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usług.
 • 3.2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
  • 3.2.1. nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Usługobiorcy,
  • 3.2.2. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego, działaniem osób trzecich,
  • 3.2.3. spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 • 3.3. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Usługobiorcę hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim oraz za korespondencję i komunikaty przesyłane poprzez funkcjonalności Serwisu bez konieczności wykorzystania Konta.
 • 3.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta w przypadku:
  • 3.4.1. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych w trakcie zamawiania Usługi,
  • 3.4.2. naruszenia przez Usługobiorcę któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu lub umowy łączącej strony,
  • 3.4.3. używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,
  • 3.4.4. nieopłacenia przez Usługobiorcę faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę.
 • 3.5. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Serwisu oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi. Usługodawca dołoży starań, aby wszelkie prace techniczne i aktualizacyjne łączyły się z jak najmniejszymi utrudnieniami dla Użytkowników. Usługodawca nie gwarantuje określonego poziomu (tzw. SLA) dostępu do Serwisu.
 • 3.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści i zdjęć:
  • 3.6.1. zawierających sformułowania wulgarne i obraźliwe,
  • 3.6.2. łamiących prawo lub zachęcających do łamania prawa,
  • 3.6.3. naruszających zasady współżycia społecznego,
  • 3.6.4. zawierające adresy mailowe, numery telefonów, adresy korespondencyjne wprowadzone w miejscach nie wskazanych dla tych danych,
  • 3.6.5. reklamujących serwisy konkurencyjne wobec Usługodawcy,
 • 3.7. Do zasad dodawania zdjęć stosuje się również pkt 4.4-4.5.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 • 4.1. Usługobiorca jest właścicielem danych wprowadzonych do Aplikacji w ramach Konta, z zastrzeżeniem pkt 4.4.
 • 4.2. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi, a także w wypadku ich zmiany do niezwłocznej aktualizacji. Zabrania się podawania danych wprowadzających w błąd czy w innym stopniu zmanipulowanych. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 • 4.3. Usługobiorca nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu zawarcia Umowy z Usługodawcą na inne podmioty lub osoby bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 • 4.4. Zasady dotyczące umieszczenia zdjęć w Serwisie:
  • 4.4.1 Na dodawanych przez Usługobiorcę zdjęciach zabronione jest dodawanie informacji kontaktowych, w szczególności takich jak numery telefonu czy adresy e-mail,
  • 4.4.2 zdjęcia nie mogą zawierać treści wulgarnych, naruszających dobre obyczaje lub treści pornograficznych,
  • 4.4.3 zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.
 • 4.5. W przypadku dodawania zdjęć lub treści do Serwisu, Usługobiorca oświadcza, że dysponuje pełnią autorskich praw majątkowych do zdjęć, a także udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i pod względem terytorium licencji na korzystanie ze zdjęć lub treści. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczania materiałów i treści w bazach danych, wykorzystania zdjęć lub treści w celu promocji Usługodawcy. Ponadto, Usługobiorca zezwala Usługodawcy na wykonywanie osobistych praw autorskich w stosunku do zdjęć i treści oraz na dokonywanie opracowań, adaptacji lub przeróbek oraz na włączanie treści i materiałów do innych utworów. Licencja oraz upoważnienia nie wygasają w przypadku rozwiązania Umowy. Licencja upoważnia w szczególności Usługodawcę do publikacji zdjęć lub treści na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, snapchat.
 • 4.6. W polach uzupełniania informacji na Koncie, w tym w ramach wizytówki Usługobiorcy można dodawać wyłącznie informacje określone przez Usługodawcę, przykładowo w polu „imię i nazwisko” można dodać wyłącznie informacje stanowiące imię i nazwisko. W przypadku umieszczenia innych informacji niż wymagane, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji takic

V. ŚWIADCZENIE USŁUGI

 • 5.1. Usługa jest realizowana na odległość, bez fizycznej obecności stron. Część funkcjonalności dostępna jest po założeniu Konta.
 • 5.2. Po założeniu Konta, Usługi świadczone są przez czas nieokreślony. Usługobiorca będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia lub może wypowiedzieć umowę za 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia. Usługobiorca, który założył „Konto firmowe” oraz zawarł umowę o świadczenie usług odpłatnych może wypowiedzieć umowę na warunkach określonych w umowie odpłatnej.
 • 5.3. Usługobiorca, który założył „Konto firmowe” wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy w formie dokumentów elektronicznych i dostarczanie ich drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 • 5.4. Usługobiorcy będącemu przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta.
 • 5.5. Usługodawca nawet po zakończeniu świadczenia Usług będzie przechowywał dane dotyczące Usługobiorcy określone w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną dla obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu rozliczenia świadczonej Usługi.
 • 5.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany bądź uaktualnienia zakresu świadczonych Usług, w szczególności poprzez rozszerzenie funkcjonalności Serwisu. Takie działania nie stanowią zmiany Umowy ani Regulaminu.

VI. REKLAMACJE

 • 6.1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane niniejszym Regulaminem nie są wykonywane lub są wykonywane nienależycie.
 • 6.2. Reklamacje należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Usługodawcy bądź w formie e-maila adresowanego na adres kontakt@wedding.pl wysłanego z Konta lub drogą e-mailową przez Usługobiorcę, którego reklamacja dotyczy.
 • 6.3. Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Aplikacji powinna zawierać co najmniej informacje o: Koncie, Usługobiorcy, czasie i okolicznościach wystąpienia problemu. Wskazane jest zamieszczenie w reklamacji także rodzaju i numeru wersji używanej przeglądarki internetowej. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu problemu.
 • 6.4. Reklamacja dotycząca kwoty faktury powinna zawierać numer, kwotę oraz datę wystawienia faktury.
 • 6.5. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • 7.1. Wyłączne prawa autorskie i własnościowe do Usługi należą do Usługodawcy i są zabezpieczone przepisami właściwego prawa autorskiego oraz traktatami międzynarodowymi.
 • 7.2. Poprzez korzystanie z Usługi, Usługobiorca nie nabywa autorskich praw majątkowych do Usługi.
 • 7.3. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy i adresu strony internetowej Usługobiorcy na swojej liście referencyjnej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 8.1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet. Serwis obsługują następujące przeglądarki internetowe: Internet Explorer powyżej wersji 8, Mozilla Firefox powyżej wersji 21, Google Chrome powyżej wersji 25.
 • 8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorców. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu i nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę. Ograniczenie w zakresie wypowiedzenia umowy w przypadku zmiany Regulaminu nie dotyczy konsumentów.
 • 8.3. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 • 8.4. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednakże nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte działanie Serwisu i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie (w szczególności Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia określonego celu lub realizacji celów biznesowych), w przypadku gdy nie można mu przypisać winy umyślnej. Żaden system nie może zapewnić absolutnego bezpieczeństwa w każdych warunkach. Usługa może nie być dostępna we wszystkich krajach.
 • 8.5. Prawem właściwym dla realizacji Usługi i funkcjonowania Serwisu jest prawo polskie.
 • 8.6. W razie wyniknięcia sporów wynikających Regulaminu bądź sporów wynikających z działalności Portalu, rozstrzygane one będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie jedynie w przypadku Usługobiorców nie będących konsumentami. Konsumenci dla rozwiązania sporu z Usługodawców mogą skorzystać z platformy ODR lub innej formy pozasądowego rozwiązywania sporów.

IX. DANE OSOBOWE

 • 9.1. Do ochrony danych osobowych stosuje się zasady określone w zakładce „Polityka prywatności”.