Wedding.pl

Regulamin Portalu Wedding.pl

I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", jako integralna część łączącej strony Umowy (zwana dalej "Umową") o świadczenie usług portalu wedding.pl, zwanego dalej "Serwisem", określa zasady dostępu do treści Serwisu oraz korzystania z Serwisu udostępniającego następujące usługi: (I) katalog sukien ślubnych i usługi powiązane, (II) dostęp do informacji na temat Usługodawcy oraz prowadzonej przez niego aktywności, w tym poprzez możliwość zapisu i otrzymywania biuletynu informacyjnego oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników Serwisu.
 • 1.2. Serwis działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 jt. z późn. zm.).
 • 1.3. Usługodawca - Wedding.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie (71-441 ) przy ul. Niemierzyńska 17a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442180, posiadająca nr NIP: 8513166767 REGON: 321313733,
 • 1.4. Usługobiorca - osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne konto w Serwisie do którego dokonując dobrowolnej rejestracji otrzymała dostęp jako rodzaj konta "panna młoda" lub jako rodzaj "konto firmowe"; usługobiorcą jest także każdy inny podmiot korzystający z Serwisu.
 • 1.5. Konto - obszar Serwisu skonfigurowany i udostępniony dla Usługobiorcy, dostępny pod indywidualnym adresem internetowym za pośrednictwem dedykowanego linka udostępnianego przez Usługodawcę lub bądź po zalogowaniu.
 • 1.6. Dla rodzaju konta "panna młoda" serwis jest całkowicie bezpłatny.
 • 1.7. Serwis jest dostępny dla użytkowników publicznej sieci Internet.
 • 1.8. Usługobiorcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • 1.9. Korzystając z Usługi Usługobiorca oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 • 2.1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usług.
 • 2.2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
  • 2.2.1. nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Usługobiorcy,
  • 2.2.2. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego, działaniem osób trzecich,
  • 2.2.3. spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 • 2.3. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Usługobiorcę hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim oraz za korespondencję i komunikaty przesyłane poprzez funkcjonalności Serwisu bez konieczności wykorzystania Konta.
 • 2.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta w przypadku:
  • 2.4.1. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych w trakcie zamawiania Usługi,
  • 2.4.2. naruszenia przez Usługobiorcę któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu lub umowy łączącej strony,
  • 2.4.3. używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,
  • 2.4.4. nieopłacenia przez Usługobiorcę faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę.
 • 2.5. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Serwisu oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi.
 • 2.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści i zdjęć:
  • 2.6.1. zawierających sformułowania wulgarne i obraźliwe,
  • 2.6.2. łamiących prawo lub zachęcających do łamania prawa,
  • 2.6.3. naruszających zasady współżycia społecznego,
  • 2.6.4. zawierające adresy mailowe, numery telefonów, adresy korespondencyjne wprowadzone w miejscach nie wskazanych dla tych danych,
  • 2.6.5. reklamujących serwisy konkurencyjne wobec Usługodawcy,

III. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 • 3.1. Usługobiorca jest właścicielem danych wprowadzonych do Aplikacji w ramach Konta.
 • 3.2. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi, a także w wypadku ich zmiany do niezwłocznej aktualizacji.
 • 3.3. Usługobiorca nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu zawarcia Umowy z Usługodawcą na inne podmioty lub osoby bez pisemnej zgody Usługodawcy.

IV. ŚWIADCZENIE USŁUGI

 • 4.1. Usługa jest realizowana automatycznie. Część funkcjonalności dostępna jest po zarejestrowaniu.
 • 4.2. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy w formie dokumentów elektronicznych i dostarczanie ich drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

V. REKLAMACJE

 • 5.1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane niniejszym Regulaminem nie są wykonywane lub są wykonywane nienależycie.
 • 5.2. Reklamacje należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Usługodawcy bądź w formie e-maila adresowanego na adres info@wedding.pl wysłanego z Konta lub drogą e-mailową przez Usługobiorcę, którego reklamacja dotyczy.
 • 5.3. Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Aplikacji powinna zawierać co najmniej informacje o: Koncie, Usługobiorcy, czasie i okolicznościach wystąpienia problemu. Wskazane jest zamieszczenie w reklamacji także rodzaju i numeru wersji używanej przeglądarki internetowej. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu problemu.
 • 5.4. Reklamacja dotycząca kwoty faktury powinna zawierać numer, kwotę oraz datę wystawienia faktury.
 • 5.5. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia.

VI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • 6.1. Wyłączne prawa autorskie i własnościowe do Usługi należą do Usługodawcy i są zabezpieczone przepisami właściwego prawa autorskiego oraz traktatami międzynarodowymi.
 • 6.2. Poprzez korzystanie z Usługi, Usługobiorca nie nabywa autorskich praw majątkowych do Usługi i nie uzyskuje w tym zakresie żadnej licencji.
 • 6.3. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy i adresu strony internetowej Usługobiorcy na swojej liście referencyjnej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 7.1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet. Serwis obsługują następujące przeglądarki internetowe: Internet Explorer powyżej wersji 8, Mozilla Firefox powyżej wersji 21, Google Chrome powyżej wersji 25.
 • 7.2. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy oraz podmiotów powiązanych i współpracujących z Usługodawcą.
 • 7.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorców. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu i nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę. Ograniczenie w zakresie wypowiedzenia umowy w przypadku zmiany Regulaminu nie dotyczy konsumentów.
 • 7.4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 • 7.5. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednakże nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte działanie Serwisu i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie (w szczególności Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia określonego celu lub realizacji celów biznesowych), w przypadku gdy nie można mu przypisać winy umyślnej. Żaden system nie może zapewnić absolutnego bezpieczeństwa w każdych warunkach. Usługa może nie być dostępna we wszystkich krajach.
 • 7.6. Prawem właściwym dla realizacji Usługi i funkcjonowania Serwisu jest prawo polskie.
 • 7.7. W razie wyniknięcia sporów wynikających Regulaminu bądź sporów wynikających z działalności Portalu, rozstrzygane one będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie jedynie w przypadku Usługobiorców nie będących konsumentami.