Wedding.pl / Lovestory / Ślub i wesele / Organizacja i planowanie / Ślub cywilny – jakie dokumenty i opłaty? Formalności od A do Z
Organizacja i planowanie

Ślub cywilny – jakie dokumenty i opłaty? Formalności od A do Z

16 grudnia 2019 — Ewelina Dac
Ślub cywilny - dokumenty

Jakie dokumenty są potrzebne, by zawrzeć ślub cywilny? Jaka jest cena tego rodzaju ceremonii? Wreszcie, jakie należy spełnić warunki, by można było się pobrać przed urzędnikiem stanu cywilnego? Formalności nie są trudne w przypadku panny i kawalera obywatelstwa polskiego. Jednak w przypadku rozwodników, wdowców czy cudzoziemców sprawy zaczynają się nieco komplikować.

„Świadomy/a praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z… (imię) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe”

 – tak brzmią słowa przysięgi ślubnej w Urzędzie Stanu Cywilnego. Aby mogły paść z ust kobiety i mężczyzny (i mieć skutek wiążący prawnie!), należy dopełnić szereg formalności przez każdego z narzeczonych.

Kto może wziąć ślub cywilny w Polsce?

 • osoby pełnoletnie według prawa polskiego, tj., które ukończyły 18. rok życia
 • osoby stanu wolnego (panny i kawalerowie, rozwodnicy, wdowcy)
 • osoby o odmiennej płci (kobieta i mężczyzna)
 • osoby niespokrewnione ze sobą w linii prostej / niebędące rodzeństwem
 • osoby niespowinowacone ze sobą w linii prostej (chyba, że uzyskają zgodę sądu)
 • osoby, które nie są w stosunku przysposobienia
 • kobiety niepełnoletnie, które ukończyły 16. rok życia i uzyskały zgodę sądu.

Kto nie może wziąć ślubu cywilnego w Polsce?

 • osoby niepełnoletnie (chyba, że kobieta w wieku od 16. roku życia posiada zgodę sądu)
 • osoby pozostające w związku małżeńskim
 • osoby tej samej płci
 • osoby spokrewnione w linii prostej lub będące rodzeństwem (np. ojciec i córka, brat i siostra)
 • osoby spowinowacone w linii prostej (np. teść i synowa) (chyba, że uzyskają zgodę sądu)
 • osoby będące w stosunku przysposobienia (tj. w przypadku adopcji)
 • osoby dotknięte chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym (chyba, że uzyskają zgodę sądu)
 • osoby całkowicie ubezwłasnowolnione.

ślub cywilny - opłaty

Dokumenty potrzebne do zawarcia ślubu cywilnego:

 • skrócone akty urodzenia
 • dokumenty tożsamości (dowody osobiste/paszporty)
 • zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • rozwodnicy: dodatkowo skrócony odpis aktu małżeństwa + odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód (lub orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa)
 • wdowcy: dodatkowo odpis aktu zgonu współmałżonka lub orzeczenie sądu
 • zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa (jeżeli jest wymagane)

Ślub cywilny – opłaty

 • 84 zł – obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa (wysokość stawki taka sama na terenie całego kraju)
 • 22 zł – opłata za każdy odpis dokumentu
 • 38 zł – opłata za oświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa przez obywatela RP poza granicami kraju
 • 39 zł – opłata za przyspieszenie minimalnego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa, tj. 1 miesiąc
 • 1000 zł – dodatkowa opłata za ślub cywilny poza urzędem stanu cywilnego na życzenie narzeczonych

Uwaga: jeśli ślub odbędzie się poza urzędem stanu cywilnego ze względu zagrożenia zdrowia lub życia (np. w szpitalu) czy z powodu pozbawienia wolności (np. w więzieniu) – USC nie pobiera dodatkowej opłaty w wysokości 1000 zł.

Dla porównania sprawdź, ile kosztuje ślub kościelny oraz jakie formalności należy spełnić przed ślubem konkordatowym!

Ślub cywilny z cudzoziemcem

Obywatel RP może wziąć ślub cywilny z cudzoziemcem. W tej sytuacji wymagane będą nieco inne dokumenty, papiery przetłumaczone na język polski oraz obecność tłumacza lub biegłego podczas ceremonii, jeśli jeden z narzeczonych nie będzie w stanie porozumieć się z urzędnikiem stanu cywilnego.

Dokumenty do ślubu cywilnego, które musi przygotować obcokrajowiec:

 • dokument tożsamości (paszport)
 • dokument potwierdzający możliwość zawarcia ślubu według prawa obowiązującego w kraju, z którego osoba pochodzi(jeżeli nie posiada lub jego uzyskanie jest trudne, będzie potrzebne orzeczenie sądu)
 • odpisu aktu urodzenia
 • rozwodnicy: dodatkowo odpis aktu małżeństwa + oświadczenie o zakończeniu trwania małżeństwa
 • wdowcy: dodatkowo skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka lub orzeczenie sądu.

Uwaga: wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego albo polskiego konsula.

Ślub cywilny z cudzoziemcem

Gdzie można wziąć ślub cywilny?

Ślub cywilny można wziąć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie całej Polski. Nie obowiązuje tu zasada rejonizacji, czyli podziału na rejony ograniczające zasięg działalności USC w stosunku do osób zamieszkałych na danym terenie. W praktyce oznacza to, że nie ma konieczności zawierania ślubu w miejscu zameldowania.

Od 2015 roku pary mogą zawierać związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. W tym celu należy złożyć w USC odpowiedni wniosek i uiścić kwotę w wysokości 1000 zł. Miejsce takie musi gwarantować zachowanie uroczystej formy ceremonii i bezpieczeństwo uczestników. Możliwość odbycia się takiego ślubu określa kierownik urzędu.

Ślub cywilny – formalności przed

 1. Ustalenie daty ślubu.
 2. Złożenie zapewnienia o brak przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa przygotowanego przez urzędnika.
 3. Przekazanie oświadczenia o przyszłym nazwisku małżonków i ich dzieci.
 4. Złożenie wniosku o ślub poza USC (w przypadku decyzji o ceremonii poza urzędem).
 5. Uiszczenie opłaty skarbowej.

Odmowa udzielenia ślubu cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić udzielenia ślubu z powodu niedopełnienia formalności lub wystąpienia przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa. Para otrzyma wtedy pisemną odmowę, od której może się odwołać w ciągu 14 dni do sądu właściwego dla siedziby USC. Jeżeli podstawą odmowy było orzeczenie sądu – wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Jak szybko można wziąć ślub cywilny?

Najkrótszy czas oczekiwania na ślub cywilny od dnia złożenia stosownych dokumentów to 30 dni. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa wystawione przez urzędnika ważne jest 6 miesięcy. Jeśli w tym czasie para się nie pobierze, musi wystąpić o ponowienie dokumentu. W przypadkach szczególnych, okres oczekiwania na ślub może zostać skrócony.

ślub cywilny poza urzędem stanu cywilnego

Kto może być świadkiem na ślubie cywilnym

Na ślubie cywilnym wymagana jest obecność świadków. Muszą to być osoby pełnoletnie, niekonieczne odmiennej płci, legitymujące się dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem w przypadku cudzoziemca). Jeżeli świadek nie mówi po polsku, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Formalności po ślubie cywilnym

Poświadczeniem zawarcia związku małżeńskiego w przypadku ślubu cywilnego jest akt małżeństwa sporządzony przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Oryginał pozostaje w USC, natomiast jeden skrócony odpis małżeństwo otrzymuje za darmo.

Przeraża Was długa lista formalności?
Skorzystajcie z bezpłatnego organizera ślubnego i bezstresowo zaplanujcie wszystkie zadania!

 

fot. Shutterstock

 

Ewelina Dac
Napisane przez

Ewelina Dac

e.dac@wedding.pl

Redaktor naczelna Wedding.pl. Dziennikarka z wykształcenia i pasji. O modzie i urodzie pisze już 8 lat, a z branżą ślubną związana jest 3 lata. Zwolenniczka ślubów personalizowanych i minimalistycznych.