Regulamin cyklicznych płatności kartą płatniczą

za Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wedding.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady płatności kartą płatniczą za Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wedding.pl sp. z o.o..

 1. Wedding.pl umożliwia Usługobiorcom dokonywanie zapłaty wynagrodzenia za Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wedding.pl w postaci cyklicznych płatności kartą.
 2. Cykliczna płatność kartą polega na automatycznym pobieraniu z aktywnej karty płatniczej (debetowej/kredytowej) wynagrodzenia za Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wedding.pl na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wedding.pl w dniu ich płatności. Cykliczna płatność kartą obejmuje również płatności za:
  • faktury korygujące zwiększające wartość wynagrodzenia należnego Wedding.pl,
  • noty odsetkowe.
 3. Cykliczna płatność kartą jest obsługiwana przez operatora płatności elektronicznych, z którym Wedding.pl zawarł stosowną umowę.
 4. Aktywowanie cyklicznych płatności kartą płatniczą dokonywane jest poprzez wprowadzenie danych karty płatniczej na Koncie Usługobiorcy lub w chwili zawierania Umowy. Aktywacja cyklicznych płatności kartą płatniczą jest bezpłatna.
 5. Usługobiorca w każdym momencie może dezaktywować cykliczną płatność kartą płatniczą.
 6. W przypadku aktywacji na Koncie Usługobiorcy cyklicznych płatności kartą płatniczą, Usługobiorca upoważnia Wedding.pl do pobierania należnego mu wynagrodzenia bezpośrednio z tej karty płatniczej.
 7. Z aktywnej karty płatniczej będzie pobierane wynagrodzenie należne za Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wedding.pl po aktywowaniu cyklicznych płatności kartą płatniczą, z tym zastrzeżeniem, że po raz pierwszy wynagrodzenie należne za Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wedding.pl zostanie pobrane z karty płatniczej w momencie aktywowania jej w systemie Wedding.pl. Opłata pobrana w momencie aktywowania karty będzie dotyczyć wynagrodzenia należnego Wedding.pl za kolejny okres rozliczeniowy.
 8. Autoryzacja transakcji cyklicznych płatności kartą płatniczą dokonywana jest przez operatora płatności elektronicznych przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) przekazywane są operatorowi płatności elektronicznych.
 9. Usługobiorca powinien zapewnić odpowiedni limit płatności i wystarczające środki na karcie płatniczej oraz odpowiednie limity do płatności online. Jeżeli w dniu płatności wynagrodzenia należnego Wedding.pl na karcie płatniczej nie będzie wystarczających środków, kolejne próby pobrania wynagrodzenia nastąpią w terminie do 14 dni. Jeżeli próby pobrania wynagrodzenia będą nieskuteczne – wynagrodzenie należne Wedding.pl pozostaje nieopłacone. W takim przypadku Usługobiorca zobowiązany jest do samodzielnego dokonania płatności wynagrodzenia za pomocą innej formy płatności. Brak zapłaty za pośrednictwem cyklicznych płatności kartą nie powoduje zmiany terminów płatności wynikających z dokumentów księgowych lub Umowy.
 10. Usługobiorca może zmienić kartę płatniczą, z której wykonywane są transakcje cyklicznych płatności, pod warunkiem spełnienia warunków, o których mowa w ust. 9.
 11. Odbiorcą płatności w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych jest Wedding.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 87 (00-844), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000442180.

Płatności są obsługiwane przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.